ELTE, MATEMATIKUS MSC, EGYÉNI KUTATÓMUNKA /
ELTE, MSC IN MATHEMATICS, DIRECTED STUDIES

A Rényi Intézet és az ELTE Matematikai Intézet munkatársainak témakiírásai (2022 ősz)/
Research topics offered by members of the Rényi Instutute and Mathematical Institute of ELTE (fall 2022)

A fentieken kívül a témavezetővel egyeztetett saját témával is lehet jelentkezni. -
Other research topics, approved by an advisor, are also welcome.


A témabejelentés határideje 2023. március 18. Az írásbeli beszámoló beadásának határideje 2023. május 26. Az online szóbeli beszámolók időpontja 2023. június 1-2.
(3-218-as terem)
Deadline for submitting topic March 18, 2023 Deadline for submitting report May 26, 2023 Time of online presentations June 1-2, 2023
(Room 3-218)

A szóbeli beszámolók időbeli beosztása 2023. június 2-án, pénteken /
Timetable for the presentations on Friday, June 2, 20223.

Déli tömb 3-218 / Southern Building Room 3-218


Csatlakozás a pénteki előadásokhoz /
Connect to the talks on Friday


NÉV / NAME TÉMAVEZETŐ / ADVISOR CÍM / TITLE RÖVID LEÍRÁS / SHORT DESCRIPTION
2023 tavasz / Spring 2023
EGYÉNI KUTATÓMUNKA 1
Szőri Vajk Zábrádi Gergely Néron–Ogg–Safarevics-kritérium Az egyéni kutatómunkám célja a Néron-Ogg-Safarevics kritérium megértése Joseph H. Silverman The Arithmetic of Elliptic Curves című könyve alapján.

Beszámoló.

Tárkányi Damján Péter Naszódi Márton Kvantitatív Helly-típusú tételek Helly tétele szerint, ha a d-dimenziós tér konvex halmazainak egy véges rendszerének a metszete üres, akkor egy (d+1)-elemű részrendszer metszete is üres. A színes Helly-tétel azt mondja ki, hogy nemcsak üres metszetű részrendszer létezik, hanem bármilyen (d+1) darab véges konvex halmazrendszerből kiválaszthatunk egy-egy elemet üres metszettel, ha a rendszeren belül vett metszetek üresek. A kvantitatív Helly-típusú tételek nemcsak a metszetek ürességére vonatkoznak, hanem a metszet térfogatára adnak korlátokat. A kutatás tárgya ezen tételek kombinatorikai vonatkozásai.

Beszámoló. Prezentáció.

DIRECTED STUDIES 1
EGYÉNI KUTATÓMUNKA 2
Anderlik Csaba Zábrádi Gergely A (φ, Γ)-modulusok. Az Egyéni kutatómunka 1 során a (φ, Γ)-modulusokkal kezdtem el ismerkedni, és mivel érdekesnek találtam a témát, így szerettem volna folytatni. A (φ, Γ)-modulusok elmélete fontos alkalmazásokat kínál a moduláris formák, a Galois-reprezentációk és a p-adikus L-függvények elméletében is. Ezek a modulus típusok hasznosak lehetnek továbbá például a moduláris görbék és a modularitási sejtések bizonyításában is, valamint az automorf formák és a Galois-reprezentációk vizsgálatában. A téma további megértéséhez irodalomként legfőbbképpen Jean-Marc Fontaine és Yi Ouyang könyvét fogom most is használni, amelynek címe The theory of p-adic Galois representations, továbbá Szabó Dávid MSc szakdolgozatát is szeretném újra használni, melynek címe p-adic Galois representations and (φ, Γ)-modules. Ha időm és képességeim engedik, akkor Peter Schneider Galois representations and (φ, Γ)-modules című könyvét is el szeretném kezdeni, amelyben a (φ, Γ)-modulusok egy számomra új elméletéről található sok fontos információ. A könyv a Lubin-Tate (φ, Γ)-modulusok elméletéről szól nagy részt. Ezen elmélet számos kapcsolódási ponttal rendelkezik az algebrai topológia, az elliptikus görbék és a számelmélet területeihez.

Beszámoló. Prezentáció.

Biskopics Boglárka Király Tamás Jelzéses játékok (Signaling) Kutatómunkám célja a jelzéses játékok mélyebb megismerése, konkrét példák elemzése.

Beszámoló. Prezentáció.

Fraknói Ádám Xavér Kornai András,
Zombori Zsolt
Formális nyelvek beágyazása vektortérbe A természetes nyelvi modellezésben a szó- és mondatbeágyazások nagy áttörést jelentettek. Felmerül a kérdés, hogy vajon a formális kifejezéseket is be tudjuk-e hasonlóan ágyazni. A kutatási témám során erre a kérdésre igyekszem választ találni.

Beszámoló. Prezentáció.

Hoffmann Balázs Rásonyi Miklós Befektetés nagy piacokon Optimális befektetési stratégia végtelen termék esetén.

Beszámoló. Prezentáció.

Kaczúr Flórián Csáji Balázs Csanád Optimális értékelőfüggvény közelítése a megerősítéses tanulásban A megerősítéses tanulás a gépi tanulás egyik területe, melyben a gép a környezettel való interaktálás során visszajelzéseket kap és ezekből próbálja az optimális stratégiáját kialakítani. Számos esetben azonban a túlzottan nagy állapottér miatt esélytelen minden állapot értékét eltárolni, így az optimális értékelőfüggvény explicit kiszámítása helyett közelítő módszereket alkalmaznak. Erre számos eljárás létezik, a félév során ezekkel szeretnék megismerkedni.

Beszámoló. Prezentáció.

Kiss Zsombor Zábrádi Gergely Imaginárius kvadratikus testek Abel bővítései A Kronecker–Weber-tétel alapján a racionális számok minden Abel-bővítése előáll a körosztási testek egy résztesteként. Ezen tétel egy általánosítása az imaginárius kvadratikus testek Abel-bővítéseit írja le a Weber- és a j-függvények segítségével. A célom a tétel bizonyításának megértése.

Beszámoló.

Kolarovszki Zoltán Mihály Szőke Róbert Globális polarizáció létezése Geometriai kvantálás során egy lépés a polarizáció választása, ami a komplexifikált érintőnyalábnak egy résznyalábjat jelenti. Ez a lépés azért szükséges, mert a pre-kvantálásból eredő Hilbert-tér túl nagy, és a Poisson algebra így kapott reprezentációja reducibilis lesz. Megfelelő polarizáció választása után várható csak, hogy a (kvantálható) függvények Poisson algebrájának az így a kapott reprezentációja irreducibilis legyen. A kutatómunkám során globális polarizációk létezését fogom vizsgálni.

Beszámoló.

Mészáros Botond Burcsi Péter Nemlineáris modellek optimalizálása redukcióval A 2021-2022-es tanévben megírt "Determinisztikus rendszerek modellterének redukálása nemlineáris időfejlődés esetében" TDK dolgozatom fókuszában annak a kérdésnek a megértése állt, hogy milyen feltételek mellett és miként lehet adott, magas dimenziós modelleket kisebb dimenziós paramétertérben egzaktul reprezentálni. A kérdés fontosságát alátámasztja, hogy napjaink modellezési feladatainak egyik fő kihívása megtalálni az egyensúlyt a kifinomult, rendkívüli általánosítási képességekkel rendelkező nemlineáris módszerek és a rendelkezésre álló korlátos számítási idő és kapacitás között. Pontosabban, adott terek közötti, nemlineáris leképezések gráfjainak kommutatív diagrammá való kiegészítését vizsgáltam analitikusan, megoldást adva, ha a kérdéses terek (szemi-)Riemann-sokaságok. A megoldást (szemi-)Riemann-sokaságok Euklideszi terekbe való izometrikus beágyazásával, a leképezési diagramok kommutativitását a megfelelő leképezések legmagasabb rendű Jet-jeinek ekvivalenciájával értem el. A megoldásnak komplex rendszerek dimenzióredukált modellezésén túl alkalmazásai lehetnek a matematika, modellezés és elméleti számítástudomány minden olyan területén, ahol nagy jelentőségűek a kommutatív diagramok, vagy ahol már működő modelleket szeretnénk más struktúrájú modellekké átfogalmazni. Az elért eredmények újszerűek, a problémát a szakirodalomban csak részlegesen érintették eddig, ugyanis nemlineáris leképezés pszeudoinvertálására nem létezett eljárás, így a lehetséges felhasználások tanulmányozása új eszközöket jelenthet olyan összetett modellek mélyebb megértésében, melyek nemlinearitásukból kifolyólag analitikusan csak nehezen vizsgálhatóak, kezelhetőek. Egyéni kutatómunkám célja megvizsgálni, hogy a kapott keretrendszer alkalmazásával napjaink jelentős nemlineáris modellcsaládjáról - a neurális hálókra nagy hangsúlyt fektetve - milyen többletinformációt tudunk szerezni, illetve milyen optimalizációs lépéseket tudunk ezáltal elvégezni, és ezeknek milyen elméleti és gyakorlati jelentősége van.

Beszámoló. Prezentáció.

Monos Attila Csáji Balázs Csanád Sztochasztikus rekurzív optimalizálás (online tanuló algoritmusok) II. rész Sztochasztikus optimalizálás eredményeinek megismerése, és kísérlet egyes eredmények általánosítására Hilbert-terekre (folytatás).
Pigler Donát István Zábrádi Gergely p-adikus Hodge-elmélet Az egyéni kutatómunka célja a p-adikus Hodge-elmélet alapjainak elsajátítása. A komplex Hodge-elmélet szerint a komplex számok fölötti projektív varietások komplex együtthatós kohomológiáinak létezik egy kanonikus direkt összeg felbontása. Ennek a felbontásnak létezik p-adikus analogonja Faltings egy nagyon mély tétele szerint. A tétel lényegében azt mondja ki, hogy a geometriából eredő p-adikus Galois-reprezentációk rendelkeznek az úgynevezett Hodge-Tate tuljadonsággal. Ez utóbbi tulajdonság definícióját és az ehhez szükséges Tate-Sen formalizmust szeretném megérteni a félév során Brinon és Conrad "Notes on p-adic Hodge theory" c. jegyzete alapján.

Beszámoló. Prezentáció.

Szabó Balázs István Keszegh Balázs Irányított hipergráfok színezése Az előző félévi kutatómunkám során irányított hipergráfok kromatikus számát vizsgáltam, ezt szeretném folytatni.

Beszámoló.

DIRECTED STUDIES 2
Khenkhok, Nicha Sági Gábor The translation invariant product measure problem in non-sigma finite case Given two measure spaces, one may construct a product measurable space using the product sigma algebra. If sigma finiteness of the two spaces is not assumed, product measure (via the definition given by D.H. Fremlin in Measure Theory Vol. 2) may not be necessarily unique. Assume that one of the measure spaces is the usual real measure space equipped with the Lebesgue measure, so that we may define translation. The Lebesgue measure is known to be translation invariant. We may also define translation by a real constant of a set in the product space coordinate-wise. In this study, we determine whether a product measure is invariant under translation in the product space.

Report. Presentation.

KORÁBBI FÉLÉVEK / PREVIOUS TERMS
2022 ősz / Fall 2022
2022 tavasz / Spring 2022
2021 ősz / Fall 2021
2021 tavasz / Spring 2021
2020 ősz / Fall 2020