Tájékoztató a matematikus és alkalmazott matematikus mesterszak záróvizsgájáról

Általános elvek

 1. A záróvizsga három részből áll: 1. felelet a szakmai törzsanyagból; 2. felelet a differenciált szakmai anyagból; 3. a szakdolgozat védése.
 2. Összesen mintegy 40 kreditértékű tárgy anyagát kérjük számon a vizsgán. Emellett a hallgatónak a matematika alapfogalmaiban való általános jártasságáról is számot kell adnia.
 3. Szakdolgozati témát legalább 7 hónappal a tervezett záróvizsga-időszak kezdete előtt kell választani (október 15., május 15.) (figyelem: 2020-ban ez változott, lásd a Neptunban kiküldött értesítést). A szakdolgozat témáját legkésőbb a (tervezett) záróvizsga-időszak kezdete előtt 4 hónappal még meg lehet változtatni (január 15., augusztus 15.). A témaválasztást, illetve annak esetleges megváltoztatását a Tanulmányi Osztályon kell bejelenteni.
 4. (Legkésőbb) a záróvizsga előtti két félévben föl kell venni a Diplomamunka szeminárium 1 és 2 c. tárgyakat. Fontos tudni, hogy a szakdolgozat befejezése nem előfeltétele a Diplomamunka szeminárium 2 tárgy elvégzésének, de mindkét tárgyból csak akkor szerezhető meg a kredit, ha a témavezető kielégítőnek minősíti a jelölt adott félévi munkáját. (Elhanyagolt félév esetén ez akár 15 kredit megismétlését is jelentheti!)
 5. Záróvizsgára a Neptunban kell jelentkezni legalább 3 hónappal az adott vizsgaidőszak kezdete előtt (február, ill. szeptember , lásd a Tanulmányi Osztály honlapját).

A szakmai törzsanyag és a differenciált szakmai anyag számonkérése

 1. A szakmai törzsanyag, illetve a differenciált szakmai anyag tárgyaiból a tárgyfelelősök tárgyanként általában 3-5 darab kérdést állítanak össze (részben a tárgy kreditértékének függvényében).
 2. A szakmai törzsanyag és a differenciált szakmai anyag számonkérése során a hallgatónak legalább 40 kreditnyi általa választott tárgyból kell vizsgáznia az alábbi megoszlásban. A szakmai törzsanyag esetében a hallgató legalább 3 blokkból (témakörből) választ legalább 15 kreditnyi tárgyat, amelyekhez tartozó kérdésekből kap/húz egyet a záróvizsgán. Hasonlóképpen, a differenciált szakmai anyag esetében a hallgató legalább 20 kreditnyi tárgyat választ (egyéb megszorítások nélkül), s az ezekhez tartozó kérdésekből kap/húz egyet a záróvizsgán. A választott tárgyak listáját általában legalább másfél hónappal a záróvizsga várható időpontja előtt (május 15., december 15.) kell a hallgatónak leadnia az intézeti titkárságon. (A távoktatás időszakában ezeket a listákat az istvan.agoston@ttk.elte.hu (matematikus), illetve a tamas.kiraly@ttk.elte.hu (alkalmazott matematikus) címekre kell elküldeni.) Aktuális információkat az intézet honlapján, a Hallgatóinknak menüpontban találhatnak.

Jelentkezési lap, a választható tárgyak listája és a vizsgatematikák

 1. Kitöltendő jelentkezési lap a választott tárgyak listájával: docx, pdf
 2. A matematikus záróvizsgatárgyak listája
 3. Az alkalmazott matematikus záróvizsgatárgyak listája. A tanulmányaikat 2013-ban vagy korábban megkezdett hallgatók részére a régebbi lista.
 4. A matematikus szakmai törzsanyag és differenciált szakmai anyag kérdéseinek listája innen letölthető: szakmai törzsanyag , differenciált szakmai anyag
 5. Az alkalmazott matematikus szakmai törzsanyag és differenciált szakmai anyag kérdéseinek listája innen letölthető: záróvizsgakérdések . A tanulmányaikat 2013-ban vagy korábban megkezdett hallgatók részére a régebbi kérdések listája.

A szakdolgozat és annak védése

 1. A szakdolgozatot két példányban kell leadni a Matematikai Intézet tanulmányi titkárságán a záróvizsga előtt 3 héttel, de nem később, mint december 29. (lásd a Matematikai Intézet honlapján), valamint május 31. Új információ! A témavezetővel való kapcsolattartásban ezek a szabályok az irányadók. Még a leadás előtt elektronikus formában, pdf-file-ként is fel kell tölteni az Intézet honlapján leírt módon (lásd https://www.cs.elte.hu/students/feltoltes.hu). A szakdolgozat megírására javasoljuk a LaTeX csomag használatát. – 2019-től a szakdolgozatokat a Neptun rendszerbe is föl kell tölteni. A két (azaz az intézeti honlapra és a Neptunba való) föltöltés egymástól független, egyik nem helyettesíti a másikat.
 2. A szakdolgozatra adott jegyet a záróvizsga-bizottság határozza meg a témavezető és a témavezető tanszékének véleménye alapján. A szakdolgozatot a témavezetőn kívül az illetékes tanszék is véleményezi (esetleg külső bíráló bevonásával), s a két véleményt (a témevezetőét és a tanszékét) legkésőbb a záróvizsga előtt 10 nappal kell leadni az Intézet tanulmányi titkárságán.
 3. A szakdolgozat bemutatása mintegy 10-15 percben, számítógépes prezentációval vagy táblánál történő, jól felépített előadással történik. Alkalmazott matematikus szakon a szakdolgozat bemutatásának javasolt formája a számítógépes prezentáció. A szakdolgozat bemutatását követően a hallgatónak válaszolnia kell a bizottság esetleges kérdéseire. A szakdolgozat védésének céljai közé tartozik annak ellenőrzése, hogy a hallgató megfelelő mélységben érti-e a szakdolgozat témájához tartozó fogalmakat és módszereket. A prezentáció jelentősen befolyásolja a védésre kapott érdemjegyet!
 4. A záróvizsga-bizottságnak lehetősége van a differenciált szakmai anyaghoz tartozó feleleteket és a szakdolgozat védéseket párhuzamosan több albizottságban meghallgatni.

További megjegyzések a szakdolgozatról

 1. Mindkét szaknak célja, hogy a hallgatót fölkészítse az önálló kutatómunkára. Ezt a fölkészülést szolgálja a szakdolgozat megírása is. A dolgozatírás során a hallgató megismerkedhet a kutatás főbb lépéseivel: a probléma kitűzésével, a szakirodalom földolgozásával, a probléma megoldásával és a megoldás prezentálásával. Az eredményes szakdolgozatnak nem előfeltétele az önálló matematikai eredmény (bár a dolgozat megítélésében ez pozitívumnak számít), az önálló munka viszont igen. A szakdolgozat témájául szolgálhat egy konkrét elméleti vagy gyakorlati probléma megfogalmazása és megoldása, de lehet cél egy nagyobb – a reguláris tananyagban lehetőleg nem szereplő – témakör összefoglaló, saját szemléletet tükröző földolgozása is. Alkalmazott matematikus szakon különösen ajánlott a témával kapcsolatos gyakorlati problémák földolgozása, azok megoldása számítógépes módszerekkel (programírással, ill. megfelelő szoftver alkalmazásával). A szakdolgozat megírását nagyban segítheti az előzetes TDK-munka. A dolgozat elvárt terjedelme mintegy 30–60 oldal, de önálló eredmény esetén a terjedelem ettől el is térhet.
 2. A szakdolgozat elkészítésében a hallgatót témavezető(k) segíti(k). A témavezető(ke)t a hallgató az egyetem oktatói és kutatói közül választhatja ki. Az illetékes tanszékvezető jóváhagyásával külső szakembert is föl lehet kérni témavezetőnek.
 3. A szakdolgozati témaválasztást segítheti, hogy a tanszékek minden év szeptember 25-ig meghirdetik az aktuális szakdolgozati témákat. Mindenkinek javasoljuk azonban, hogy a témaválasztásnál személyesen is tájékozódjon a megfelelő tanszéken, s lehetőleg önállóan válasszon témát a saját érdeklődési köre alapján.
 4. A szakdolgozatra és a védésre a hallgató külön érdemjegyet kap, ezeket a záróvizsga-bizottság állapítja meg. A szakdolgozat érdemjegyének meghatározásakor a bizottság figyelembe veszi a témavezető és az illetékes tanszék véleményét, de azt nem köteles elfogadni.
 5. Idézet a Hallgatói követelményrendszerből: 76. § (6) A szakdolgozat a hallgató önálló munkája, melyben be kell tartani a hivatkozások és idézések standard szabályait. A szakdolgozathoz csatolni kell a hallgató eredeti aláírással ellátott nyilatkozatát, melyben kijelenti, hogy a munka saját szellemi terméke. A plágiummal gyanúsítható szakdolgozat szerzője ellen fegyelmi eljárás indítható. Az eredetiséget igazoló űrlap innen letölthető: http://to.ttk.elte.hu/sites/default/files/nyilatkozat_szakdolgozat.pdf

Határidők (tájékoztató jelleggel)

Az alábbiakban összefoglalunk néhány határidőt. Mindezt azonban csak tájékoztató jelleggel tesszük: a szabályok gyakori változása miatt a pontos adatok a mindenkori HKR-ben vagy a tanulmányi osztály honlapján találhatók.